Gå rett til innhold

Målet er nullutslipp

Norge og verden er inne i en energiomstilling, og takten på denne omstillingen må økes om vi skal holde oss innenfor målene satt i Parisavtalen. Samtidig har vi behov for stadig mer energi, og en stabil og pålitelig tilgang til denne.

Målet er et energisystem med null utslipp. For å komme dit er det behov for en rekke tiltak, der teknologiutvikling, innovasjon og teknologiimplementering spiller en viktig rolle.

Vi må utvikle nye bærekraftige måter å produsere, lagre og transportere energi på. Spennet i dagens energikilder er stort fra kull, olje og gass, kjernekraft og vannkraft til fornybar energi. Norge har unik kompetanse fra olje- og gassindustrien og naturgitte fortrinn som kan brukes til å utvikle nye løsninger for bærekraftige energisystemer.

Hva gjør vi?

NORCE bidrar, på tvers av ulike fagdisipliner, med forskning og teknologiutvikling for å skape miljø- og klimavennlige energiløsninger.  Dette gjør vi nasjonalt og internasjonalt i tett samarbeid med industri, næringsliv og akademia.

NORCE forsker innen fornybare energiformer og olje/gass, med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiutnyttelse, som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk.

Gjennom en årrekke har NORCE forsket for å utvikle fornybare løsninger og systemer. Forskningen omfatter havvind, hydrogen, batteri, geotermisk energi, CO₂-lagring, samt design og utvikling av nye energisystemer som integrerer de nye energiformene fra produksjon til distribusjonssystemer, lagringssystemer og forbrukere.

Hydrogen

Regjeringens hydrogenstrategi erklærer at utviklingen og bruken av hydrogenbaserte løsninger kan bidra til både verdiskapning og betydelige utslippskutt. I NORCE er vi godt i gang med å bygge kompetanse på hydrogenfeltet. Vi leder det nasjonale hydrogensenteret, HyValue, som skal bidra til raskere avkarbonisering. Senteret skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere.

I NORCE jobber vi spesielt med innovasjon og kostnadseffektivisering innen hydrogenteknologi, vi utnytter vår bredde og tverrfaglige kompetanse til å drive forskning og utvikling på hele verdikjeden for hydrogen, produksjon, lagring, distribusjon og bruk. I tillegg forsker vi på samfunnsperspektivet ved å ta i bruk hydrogen. To eksempel er prosjekt relatert til verdikjede hydrogen innen maritim transport og utvikling av usikkerhetsmodeller for mengde- og kvalitetsmåling i leveransekjeder.

Karbonlagring

Karbonfangst og karbonlagring (CCS) vil være en stor del av den norske klimaløsningen, og regjeringen har en ambisiøs satsing knyttet til storskala lagring utenfor vestlandskysten kalt «Langskip». Langskipprosjektet krever også ny forskning innen CO₂-lagring. NORCE skal bidra i forberedelsene til at Norge skal lagre 50 millioner tonn CO₂ per år. NORCE er med og utvikler reservoarsimulatoren OPM Flow, som bidrar til å få fart på storskala lagring av CO₂ under bakken på norsk sokkel.

For å sikre at CO₂ blir lagret på en sikker måte, er det også viktig med god måleteknologi med lav måleusikkerhet. NORCE-forskere evaluerer anvendeligheten til en rekke teknologiske løsninger, med tanke på å måle CO₂-strømming i rør og nivå i tanker ved forskjellige målepunkter.

Videre utvikles det teknologi for å overvåke reservoar anvendt til CO₂-lagring. Våre forskere undersøker også folks holdninger til lagring av CO2, levert fra Norge og andre land.

Digitalisering for redusert utslipp fra petroleumsindustrien

NORCE bidrar med forskning og utvikling for å digitalisere, automatisere og kostnadseffektivisere olje- og gassektoren både i Norge og internasjonalt. Dette skjer i tett samarbeid med industrien, og skal bidra til lavere utslipp i forbindelse med olje og gass produksjon. Forskningen omfatter bore- og brønnteknologi, reservoarmodellering og -simulering, økt utvinning, CO₂-lagring, plugging og forlating (P&A) av brønner og strømning og strømningsmåling. Dette inkluderer analyse av målestasjoner, vurdering av måle- og allokeringsusikkerhet og risiko-kost-nytte vurderinger.

NORCE leder det nasjonale senteret Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR) som skal utvikle ny kunnskap om hvordan undergrunnen kan benyttes i det grønne skiftet. NORCE leder også SFI DigiWells, der forskere og industripartnere skal utvikle mer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.

NORCE har følgende infrastruktur for å teste ut nye løsninger. Disse bruker vi både til teknologikvalifisering for våre kunder og til egen forskning og teknologiutvikling:


Vi er i gang med å videreutvikle infrastrukturen ved Ullrigg testsenter slik at vi også får ett fullskala testanlegg for P&A. Når tusenvis av brønner skal stenges og forlates de neste tiårene, er dette et arbeid som må gjøres på en sikker og effektiv måte – med så lavt miljøavtrykk som mulig. Kombinasjonen av modellering, laboratorietesting og fullskalatesting bidrar til å redusere tiden det tar fra idé til teknologikvalifisering, noe som igjen bidrar til å økt innovasjonstakt for teknologier klare til bruk.

Havvind

NORCE har flere tiår med kompetanse innen havvind. Vi ledet FME NORCOWE i 2009-2017, der vi blant annet utviklet nye målemetoder av vindressurser til bruk i nasjonal og internasjonal sammenheng. God kunnskap og prediksjon av innkommende vindfelt er viktig for å kunne drive vindparker lønnsomt både ved å minimere slitasje og optimalisere energiproduksjonen.

Vi bruker vår kompetanse innen olje og gass til å optimalisere planlegging av installasjon av havvindanlegg, overvåking av anlegg og vi undersøker miljøkonsekvenser og analyserer folks innstilling til vindenergi.

Vi utvikler innovative metoder for å samle inn data og har egne forskningsgrupper som utvikler luftgående og havgående droner. I tillegg har vi lang erfaring med satellittdata og LIDAR teknologier.

For å bruke data til å ta rette beslutninger trenger man gode verktøy tilpasset den enkeltes behov. Vi utvikler beslutningsstøtteverktøy og analyseverktøy basert på kunstig intelligens.

Geotermisk energi

NORCE-forskere utvikler teknologi for mer effektiv og bærekraftig bruk av geotermisk energi. Nasjonalt bidrar vi, sammen med våre oppdragsgivere, med å utvikle og demonstrere gode geotermiske anlegg, gjerne som integrerte energiløsninger der berggrunnen eller grunnvann utnyttes som varmekilde og energilager. 

NORCE er vertsinstitusjon for Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER).  

Internasjonalt deltar vi i flere større prosjekter for å utvikle geotermiske løsninger. Geotermisk energi er en miljøteknologi som kombinerer kompetanse innen energieffektivisering og energisystemer med erfaringene fra flere tiårs petroleumsvirksomhet. Mange av de store grunnvannsreservoarene i Europa har samme geologiske opprinnelse som olje- og gassreservoarene i Nordsjøen. Det kreves god geologisk forståelse samt innsikt i energisystemer og energibruk for å finne gode, miljøvennlige og effektive løsninger. 

Kontaktpersoner

Thor Arne Håverstad

Visekonsernsjef - Kristiansand
thha@norceresearch.no

+47 911 23 555

Aina Margrethe Berg

Avdelingsleder Energi, ass konserndirektør Energi og teknologi - Bergen
aibe@norceresearch.no
+47 56 10 70 11
+47 416 67 025

Se alle prosjekter

Relevante forskergrupper

Se flere forskergrupper
Se flere forskergrupper