Gå rett til innhold
Norce miljø 09, ,

Forsker på bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser

Vi forsker fram kunnskap for det grønne skiftet og sirkulærøkonomien, som både havbruksnæringen, offentlig forvaltning og den lokale fiskeoppdretter trenger for å løse sine utfordringer.

Vår forskning innen miljø, økosystem, havbruk, og bioteknologi bidrar til løsninger og innovasjoner for fremtidens bioøkonomi – et redusert fotavtrykk på miljøet, og ny vekst for industri og næring.

Bærekraftig havbruk

Vi undersøker hvordan oppdrettsnæringen kan bli mer bærekraftig, med bedre fiskevelferd og produktivitet, samtidig som den kan vokse.

Vi er verdensledende innen vår forskning på effektiv produksjon i lukkede anlegg, og i undersøkelser av hvordan oppdrettsaktivitet påvirker lokale villaks-stammer.

Foodprint lab1photo 1024x1024, ,

Ansvarlig bruk av bioteknologi

Vi utvikler modellsystemer og deteksjonssystem for bruk av nye genteknologiske verktøy som CRISPR i mat og fôrsystem. Tilnærming er tverrvitenskapelig og helhetlig for å forstå hvordan disse nye verktøy kan løse samfunnsproblemer og bidra til grønn omstilling.

Ferskvannsøkologi og forvaltning av villaksen

Vi samspiller med miljømyndigheter og vannkraftselskaper om hvordan livskraftige bestander med villfisk kan sikres, og iverksetter tiltak som miljøbasert flomsikring. Vi driver vi forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi og har over 50 års erfaring, inkludert spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander.

Lang erfaring med miljøovervåking

Vi foretar miljøovervåkning og kartlegger miljøendringer i elver, fjorder og havområder. Gjennom vår kartlegging av miljøendringer over tid har 30 år lange dataserier som også brukes for å modellere havstrømmer for optimal plassering av oppdrettsanlegg, anbefale tidspunkter for avlusing i anleggene, og bistå oljesektoren.

I andre prosjekt forsker vi på nye fôrkilder til oppdrettslaks, samtidig som vi utvikler industrielle enzymer som den marine produktindustrien trenger for å øke verdien av restråstoff.

Vi skaffer kunnskap om hvilke antibiotikaresistens gener som finnes i miljø og om hvordan dette påvirker menneskers og dyrs helse (en-helse perspektiv).

Vi har laboratorier i Bergen, Tromsø og Stavanger med effektive analyseverktøy for å løse samfunnets og næringens utfordringer med blant annet marin plastforsøpling.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre oppdragsgivere er havbruksnæringen, kommuner, fylker, direktorater og departement, og større internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom nasjonale og internasjonale nettverk samarbeider vi tett med andre forskningsmiljøer.

Vår ekspertise er å innhente og analysere data som gir grunnlag for å ta beslutninger for en bærekraftig framtid. Vi bruker våre avanserte forskningsinfrastrukturer til å finne nye og innovative løsninger.

Vi har et 360-graders perspektiv på vår forskning og bistår med kunnskapsgrunnlag på de fleste samfunnsområder.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Trond Martin Dokken

Konserndirektør Klima og miljø - Bergen

trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402

Relevante forskergrupper

Alle forskergrupper
Alle forskergrupper

Testsentre og laboratorier

Se alle prosjekter