Gå rett til innhold
<
<
Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

, Styret i NORCE. Oppe fra v.: Erlend Randeberg, Bjørg Sandal, Hans Olav Lindal, Anne Husebekk og Birthe Iren Grotle. Nede fra v.: Bjarte G. B. Solheim, Elisabeth Angell, Robert Bjerknes, Eva Dugstad og Tor Asbjørn Aagedal., Samlet signatur3006w, ,

Styret i NORCE. Oppe fra v.: Erlend Randeberg, Bjørg Sandal, Hans Olav Lindal, Anne Husebekk og Birthe Iren Grotle. Nede fra v.: Bjarte G. B. Solheim, Elisabeth Angell, Robert Bjerknes, Eva Dugstad og Tor Asbjørn Aagedal.

Oppsummering og nøkkeltall

2019 var det første driftsåret for Norwegian Research Centre AS, NORCE med innfusjonerte selskaper. Året ble faglig sterkt, men som ventet økonomisk krevende. Flere større og internasjonale prosjekter, samt ny forskningsinfrastruktur gir godt grunnlag for videre utvikling.

Morselskapet i NORCE rapporterte driftsinntekter på 939 millioner kroner i 2019, noe som er en økning på 83 millioner kroner sammenlignet med året før, som følge av at NORUT og Uni Research Polytec ble fusjonert inn i 2019. Samtidig endte morselskapet med et negativt driftsresultat på 55 millioner kroner.

NORCE har som ambisjon at forskningen skal holde et høyt faglig nivå, og NORCE stod i 2019 for 444 vitenskapelige publikasjoner. Forskning og innovasjon som utføres har betydning innen politikk, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn.

Konsernet hadde en økning i driftsinntektene, fra 1 061 millioner kroner i 2018 til 1 385 millioner kroner i fjor, i hovedsak som følge av at nye forskningsselskaper ble en del av NORCE-konsernet i 2019. Driftsresultatet for konsernet på minus 32,8 millioner kroner preges av det negative driftsresultatet i morselskapet.

NORCE rapporterer positivt årsresultat for både morselskapet og konsernet, på henholdsvis 3,4 millioner kroner og 45,3 millioner kroner for 2019.

Økt samarbeid med de fire eieruniversitetene, internasjonal satsning og enda tettere samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i alle regioner danner et godt grunnlag for videre utvikling av forskning og innovasjon langs hele kysten fra nord til sør. Den omfattende fusjonen av syv selskaper, er krevende, men gjør at NORCE har en styrket posisjon med bredde i fagområdene og sterke forskningsmiljøer for innhenting av større prosjekter og sentere.

, , Nøkkeltall 2019 01, ,

Organisering av virksomheten

NORCE bygger videre på arven fra forskningsinstituttene Agderforskning, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Norut - Northern Research Institute, Uni Research Polytec, Uni Research og Teknova. De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.

, , Tidslinje 2019, ,

Strategi

NORCE utarbeidet sin første strategi, som ble vedtatt av styret i august 2019. Ambisjonen er å skape et stort og slagkraftig forskningsinstitutt som er nasjonalt og internasjonalt ledende på utvalgte områder. NORCE skal:

  • Bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor.
  • Styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling.
  • Øke konkurransekraften både nasjonalt og internasjonalt.
  • Styrke mulighetene for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer.
  • Styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler fra EU.

Forskningen i NORCE

Forskningsaktiviteten i NORCE er organisert gjennom seks fagavdelinger: Helse, energi, klima, miljø, samfunn og teknologi. I løpet av 2019 har avdelingene samlet og utviklet faggrupper startet arbeidet med avdelingsstrategier. Samtidig er det gjennomført en rekke tiltak for å styrke samarbeidet mellom avdelingene på tvers av fag og geografi. Selskapets fire strategiske innsatsområder er:

  • Bærekraftig energiproduksjon,
  • Bærekraftig hav og kyst,
  • Klimautfordringer, og
  • Trygge samfunn.

På tvers av avdelingene er det jobbet med nye prosjektsøknader til Forskningsrådet og EU.

Formidling

NORCE har som ambisjon at forskningen skal holde et høyt internasjonalt nivå, og i 2019 stod NORCE for 444 vitenskapelige publikasjoner, noe som utgjør 422,92 publikasjonspoeng. Av disse er 64 prosent publisert som Open Access.

Økonomi

NORCE hadde et negativt driftsresultat i morselskapet, påvirket av svikt i inntekter fra deler av virksomheten, kombinert med økte driftskostnader. Flere av de innfusjonerte selskapene var preget av svak økonomi, der også formålet med å fusjonere i en større enhet var å hente ut synergier for å få en mer stabil og sunn økonomi.

Årsresultat for morselskapet var 3,4 mill. kr, påvirket av gevinst fra salg av investeringer og utbytte fra datterselskap. Årsresultat for konsernet var 45,3 mill. kr, som i stor grad var preget av finansgevinst i datterselskaper ved salg av investeringer.

Finansielle nøkkeltall 2019
MorselskapKonsern
Driftsinntekter938 MNOK1.384 MNOK
Driftsresultat-55 MNOK-32,8 MNOK
Egenkapital410 MNOK433 MNOK
Egenkapitalandel47 %38 %

Underskudd i morselskap foreslås dekket av annen egenkapital. Morselskapet har tilfredsstillende likviditet ved utgangen av 2018.

HMS

Målet for NORCE er at alle aktiviteter skal foregå uten skade på mennesker og verdier, og med minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

Sykefraværet i NORCE i 2019 var 4,3 %.

, , HMS 2019, ,

Mangfold, inkludering og kompetanseutvikling

Ved utgangen av året hadde morselskapet NORCE 773 medarbeidere fordelt på 629,3 årsverk.

NORCE har ansatte med bakgrunn fra 49 ulike nasjoner. Dette er en styrke og et tegn på at NORCE er en attraktiv arbeidsgiver, også utover Norges grenser, med et kulturelt og internasjonalt mangfold.

Det er høy faglig kompetanse i samtlige avdelinger, og morselskapet har 314 forskere med doktorgrad. I tillegg har selskapet en rekke ansatte i bistillinger som har doktorgrad.

, , Kjonn 2019, ,

Utsikten fremover

Økt samarbeid med de fire eieruniversitetene, internasjonal satsning og enda tettere samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i alle regioner danner et godt grunnlag for videre utvikling av forskning og innovasjon langs hele kysten fra nord til sør. Den omfattende fusjonen av syv selskaper, er krevende, men gjør at NORCE har en styrket posisjon med bredde i fagområdene og sterke forskningsmiljøer for innhenting av større prosjekter og sentere.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev