Gå rett til innhold
<
<
Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Andreas R. Graven, Med faglig bredde, strategisk plassering langs kysten og aktivitet innenfor alt fra grunnforskning til industriell anvendelse har NORCE gode forutsetninger for å møte både nasjonale og internasjonale mål. Her fra en kartleggging av plastforsøpling., Haave havet, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Med faglig bredde, strategisk plassering langs kysten og aktivitet innenfor alt fra grunnforskning til industriell anvendelse har NORCE gode forutsetninger for å møte både nasjonale og internasjonale mål. Her fra en kartleggging av plastforsøpling.

Oppsummering og nøkkeltall

NORCE har i 2019 implementert ny strategi, men opplever i stadig grad økende konkurranse fra både konsulentbransjen og universitets- og høyskolesektoren. Globale trender, som utfordringer inne klima, helse og teknologi er områder der NORCE kan bidra med gode forskningsbaserte løsninger.

2018 ga konserninntekter på 1.061 millioner og et negativt resultat på 38,7 millioner. Resultatet preges av fusjonskostnader for morselskapet og negativt resultat for Gexcon AS. Underskuddet i morselskapet foreslås dekket av annen egenkapital. Konsernet hadde en egenkapitalandel på 39,3% ved utgangen av 2018.

NORCE vil fremover prioritere bærekraftig, lønnsom og organisk vekst. Styret mener NORCE med sin brede og dype kompetanse har gode forutsetninger for å møte kommende forskningsprioriteringer og markedsmuligheter.

1. Strategi

I 2018 og 2019 har NORCE arbeidet med ny strategi og ny overordnet konsernstrategi. Arbeidet ble ferdigstilt i juni 2019, og kan oppsummeres som at NORCE skal:

 • Bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor
 • Styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling
 • Øke konkurransekraften både nasjonalt og internasjonalt
 • Styrke mulighetene for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer
 • Styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler fra EU

2. Samfunnsansvar

Samfunnsvar er en av hjørnesteinene i NORCEs daglige drift. Det jobbes langs tre ulike akser når det gjelder samfunnsansvar.

 • Bærekraft
  Ambisjonen om å bidra til FNs bærekraftmål er en viktig pådriver for den faglige virksomheten og daglige driften i Norge
 • Formidling
  NORCE utfører forskning og innovasjon innenfor tema som politikk, forvaltning, næringsliv og samfunn. Formidling av denne kunnskapen er en sentral del av vårt samfunnsansvar. Ambisjonen er at forskningen skal holde høyt internasjonalt nivå.
 • Forskningsetikk
  NORCE har utarbeidet etiske standarder samt opprettet et eget redelighetsutvalg.

3. Organisering av virksomheten

NORCE har virksomhet langs store deler av Norskekysten. Virksomheten er organisert i seks ulike avdelinger med ulike fokusområder.

 • Energi
  Forskning innen olje/gass og fornybare energiformer. Fokus på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon for å sikre lavt CO2-avtrykk.
 • Helse
  Forskning og utdanning rettet mot helse.
 • Klima
  Forskningen på hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan mennesket kan tilpasse seg endringene.
 • Miljø
  Forskning og utvikling vedrørende bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.
 • Samfunn
  Kultur- og samfunnsforskning som grunnlag for beslutninger.
 • Teknologi
  Utvikling av teknologi som benyttes innenfor samferdsel, havbruk, energi, samfunnssikkerhet og medisin.

4. Økonomi

NORCE hadde et negativt resultat i morselskapet, særlig påvirket av eksterne fusjonskostnader. Det er forventet at 2019 også vil gi fusjonskostnader.

, , Norce Nøkkeltall v2 1, ,

Finansielle nøkkeltall

MorselskapKonsern
Driftsinntekter856 MNOK1.061 MNOK
Driftsresultat-29,7 MNOK-38,7 MNOK
Egenkapital392 MNOK351 MNOK
Egenkapitalandel48,8 %39,3 %

Underskudd i morselskap foreslås dekket av annen egenkapital. Morselskapet har tilfredsstillende likviditet ved utgangen av 2018.

5. HMS

Målet for NORCE er at alle aktiviteter skal foregå uten skade på mennesker og verdier, og med minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

Nøkkeltall

NORCE har etablert et felles styringssystem for HMS og kvalitet. Samlet for alle selskapene i konsernet har det vært rapportert totalt 165 uønskede hendelser og 22 personskader. Sykefraværet i 2018 var på 3,8%.

6. Mangfold og inkludering

NORCE er opptatt av å være en attraktiv arbeidsgiver med kulturelt og internasjonalt mangfold, også utover Norges grenser. Selskapet skal bestå av ansatte med høy faglig kompetanse.

Nøkkeltall

Ved utgangen av 2018 var fordelingen av ansatte 421 menn og 348 kvinner.
NORCE har 48 ulike nasjonaliteter representert blant de ansatte.
298 forskere med doktorgrad.

, , NORCE kjønnsfordeling diagram, ,

7. Fremtidsutsikter

NORCE har brukt 2018 på å organisere seg for å være en ledende forsknings- og innovasjonsaktør nasjonalt og internasjonalt. Det omfattende arbeidet fortsetter i 2019 og vil medføre vesentlige fusjonskostnader. En stabil og sunn økonomi er en viktig bærebjelke for å kunne utvikle NORCE videre i tråd med selskapets strategi.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev